Obchodní podmínky

pozadí CRM

Poskytovatel:

RAMICORP s.r.o.
IČ: 09952136
DIČ: CZ09952136
Spisová značka: C 84890
vedená u Krajského soudu v Ostravě

Obchodní podmínky pro CRM systém Ramisys

Těmito obchodními podmínkami jsou stanoveny práva a povinnosti mezi poskytovatelem CRM systému (dále jen „Poskytovatel“) a uživatelem CRM systému (dále jen „Uživatel“):

Registrace a přístup

1.1 Uživatel musí být registrován k používání CRM systému. Registrace může vyžadovat poskytnutí osobních údajů, které budou použity v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

1.2 Uživatel je odpovědný za udržování důvěrnosti svého přístupového hesla a za všechny činnosti, které se odehrávají pod jeho účtem.

1.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo pozastavit přístup Uživatele k CRM systému z důvodů porušení těchto obchodních podmínek nebo z jiných oprávněných důvodů.

1.4 Uživatel se dostává do fakturace po 72 hodinách od jeho založení karty zaměstnance.

Licence

2.1 Poskytovatel poskytuje Uživateli omezenou, nepřenosnou licenci k používání CRM systému v souladu s těmito obchodními podmínkami.

2.2 Uživatel nesmí kopírovat, modifikovat, distribuovat nebo přenášet CRM systém nebo jakoukoli jeho část třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

Poplatky a platby

3.1 Používání CRM systému může být spojeno s poplatky, které jsou stanoveny Poskytovatelem. Uživatel je povinen platit tyto poplatky v souladu s platnými cenami a platnými podmínkami platby.

3.2 Platby za CRM systém jsou obvykle prováděny na základě předplatného nebo jiného dohodnutého platového modelu. Podrobnosti o platbě jsou uvedeny v cenovém plánu Poskytovatele.

Odpovědnost

4.1 Poskytovatel se snaží poskytnout CRM systém s přiměřenou péčí a úrovní dostupnosti. Nicméně, Poskytovatel nezaručuje, že CRM systém bude bezchybný, nepřerušovaný nebo bezpečný.

4.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty, škody, náklady nebo ztrátu zisku, které by mohly vzniknout Uživateli v souvislosti s používáním CRM systému, včetně, ale nejen omezeno na, technické chyby, výpadky, ztrátu dat nebo neoprávněný přístup třetích stran k datům Uživatele.

4.3 Uživatel je odpovědný za správné a bezpečné používání CRM systému. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené neoprávněným využitím přístupových údajů Uživatele.

Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje Uživatele v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů Poskytovatele.

5.2 Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů v souladu s těmito obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.

Zrušení a přerušení služeb

6.1 Uživatel může kdykoli požádat o zrušení svého účtu a přístupu k CRM systému. Po zrušení účtu mohou být data Uživatele trvale smazána.

6.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit poskytování CRM systému Uživateli za jakýchkoli oprávněných důvodů, včetně porušení těchto obchodních podmínek.

Autorská práva

7.1 CRM systém, včetně veškerého obsahu, funkcí, loga a designu, je chráněn autorskými právy a dalšími právními předpisy o duševním vlastnictví. Uživatel nemá žádné právo na vlastnictví ani licenci k těmto autorským právům mimo rozsah udělený v těchto obchodních podmínkách.

Změny v obchodních podmínkách

8.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto obchodní podmínky. Změny budou účinné od okamžiku zveřejnění na webových stránkách nebo jiným vhodným způsobem.

8.2 Uživatel je povinen pravidelně kontrolovat a sledovat případné změny v obchodních podmínkách poskytovaných CRM systému. Pokud Uživatel nesouhlasí s novými obchodními podmínkami, má možnost zrušit svůj účet a přístup k CRM systému v souladu s bodem 6.1 těchto podmínek. Pokračováním v používání CRM systému po změně obchodních podmínek se považuje za přijetí nových podmínek ze strany Uživatele.

Podpora a údržba

9.1 Poskytovatel poskytne Uživateli určitou úroveň podpory a údržby týkající se CRM systému. Podrobnosti o rozsahu podpory a údržby jsou uvedeny v příslušných podmínkách služby nebo smlouvě mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

9.2 Poskytovatel se bude snažit vyřešit včasné problémy a poruchy týkající se CRM systému. Nicméně, doba odpovědi a opravy může být ovlivněna různými faktory, včetně technických obtíží a zátěže podpory.

Omezení odpovědnosti

10.1 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, ztráty nebo náklady vzniklé Uživateli nebo třetím stranám v důsledku nepřímých, náhodných, případných nebo důsledných škod, včetně ztráty zisku, obchodního vztahu, dat nebo pověsti.

10.2 Celková odpovědnost Poskytovatele vůči Uživateli za všechny nároky související s poskytováním CRM systému je omezena na částku, kterou Uživatel zaplatil za používání CRM systému za předchozích 12 měsíců.

Platnost a rozlučka

11.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné od data, kdy Uživatel souhlasí s jejich akceptací, až do jejich zrušení nebo nahrazení novými obchodními podmínkami.

11.2 Pokud jakýkoli ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za neplatné nebo nevymahatelné, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

Tímto jsou tyto obchodní podmínky pro CRM systém uvedeny a nabývají účinnosti od data jejich zveřejnění nebo přijetí Uživatelem. Uživatel je povinen seznámit se s těmito podmínkami a dodržovat je během používání CRM systému.

Obchodní podmínky pro zpracování dat v rámci CRM systému

Těmito obchodními podmínkami jsou stanoveny práva a povinnosti týkající se zpracování dat v rámci CRM systému mezi poskytovatelem CRM systému (dále jen „Poskytovatel“) a uživatelem CRM systému (dále jen „Uživatel“):

1. Zpracování dat

1.1 Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel bude zpracovávat určité osobní údaje, které jsou nezbytné pro provoz CRM systému a poskytování souvisejících služeb. Zpracování dat bude prováděno v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů.

1.2 Uživatel potvrzuje, že je oprávněn poskytnout osobní údaje Poskytovateli a že poskytnuté údaje jsou přesné, aktuální a úplné. Uživatel je odpovědný za aktualizaci a udržování přesných osobních údajů.

2. Použití dat

2.1 Poskytovatel bude používat poskytnutá data pouze pro účely poskytování CRM systému a souvisejících služeb. Data budou zpracovávána v souladu s instrukcemi Uživatele a poskytovatelem stanovenými politikami ochrany osobních údajů.

2.2 Poskytovatel nebude poskytovat nebo sdílet osobní údaje Uživatele třetím stranám bez předchozího souhlasu Uživatele, pokud není k tomu závazně oprávněný zákony nebo nařízeními.

3. Bezpečnost dat

3.1 Poskytovatel přijme vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů Uživatele proti neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo poškození. Tyto opatření budou v souladu s obecně uznávanými standardy v odvětví.

3.2 Uživatel bere na vědomí, že přenos dat prostřednictvím internetu není absolutně bezpečný, a přestože Poskytovatel učiní všechny rozumné kroky k ochraně dat, není možné zaručit absolutní bezpečnost dat přenášených prostřednictvím CRM systému.

4. Zodpovědnost za data

4.1 Uživatel je plně zodpovědný za obsah a přesnost dat, která poskytují prostřednictvím CRM systému. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto dat a nezaručuje jejich přesnost, úplnost nebo spolehlivost.

4.2 Uživatel potvrzuje, že má veškerá potřebná práva, oprávnění a souhlas k zpracování a poskytnutí dat Poskytovateli v souladu s těmito obchodními podmínkami a platnými zákony o ochraně osobních údajů.

4.3 Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel nemá žádnou povinnost monitorovat nebo ověřovat obsah dat poskytovaných Uživatelem prostřednictvím CRM systému. Uživatel je výhradně zodpovědný za jakoukoli škodu, ztrátu nebo nárok vyplývající z neoprávněného nebo nevhodného použití dat.

5. Uchování dat

5.1 Poskytovatel se zavazuje uchovávat data Uživatele po dobu, která je nezbytná pro poskytování CRM systému a souvisejících služeb, pokud není stanoveno jinak nebo vyžadováno platnými zákony.

5.2 Po zrušení účtu Uživatele nebo ukončení poskytování CRM systému může Poskytovatel, ale není k tomu povinen, trvale odstranit data Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že po odstranění dat nemusí být možné je obnovit.

6. Omezení odpovědnosti

6.1 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození nebo neoprávněný přístup k datům Uživatele, včetně případných škod způsobených chybami, výpadky nebo zneužitím CRM systému.

6.2 V žádném případě Poskytovatel neodpovídá za nepřímou, náhodnou, následnou škodu nebo ztrátu zisku, která vznikne Uživateli nebo třetím stranám v souvislosti s používáním CRM systému. Těmito obchodními podmínkami pro zpracování dat v rámci CRM systému jsou stanoveny základní zásady a povinnosti týkající se zpracování a ochrany dat. Uživatel je povinen seznámit se s těmito podmínkami a dodržovat je při používání CRM systému.

7. Platební povinnost

7.1 Uživatel CRM systému je povinen hradit faktury k datu splatnosti. V případě, že uživatel nebude splácet v termínu má právo poskytovatel pozastavit CRM uživatele. V případě přijetí platby ho lze obnovit.

Splatnost faktury je 5 pracovních dní ode dne vystavení faktury.

8. Cenový plán pro CRM systém:

Základní cena za 1 uživatele systému: 350 Kč bez DPH / měsíc

Základní cena za 1 uživatele systému spolu s aplikací RAMICALL: 450 Kč bez DPH / měsíc

Základní cena za 1 uživatele aplikace RAMICALL: 150 Kč bez DPH / měsíc

Hodinová sazba za školení je dle dohody s poskytovatelem. To stejné platí pro individuální úpravy či práci navíc.